Toeslagen dienstenverlener

‘t Parelbosch staat officieel geregistreerd als Toeslagen dienstenverlener voor de kinderopvangtoeslag. Zoals de naam aangeeft betekent dit dat ‘t Parelbosch diensten verleent met betrekking tot de kinderopvangtoeslag (KOT).

Hiernaast begeleidt ‘t Parelbosch ouders die tot een bepaalde doelgroep behoren en zodoende recht hebben op een bijdrage van de gemeente (KOB).

Deze dienstenverlening is een gratis service voor de ouders binnen het kinderdagverblijf. Vanzelfsprekend is aan u de keuze of u wel of niet gebruik wil maken van deze service. 

De service wordt geboden als ;"voorzorg," voorafgaand aan een opvangsituatie, "begeleiding en ondersteuning," gedurende de opvangperiode en "nazorg," na een opvangperiode."

 

Aanvraag

Alvorens ‘t Parelbosch haar toeslagendiensten aanbiedt worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt. Op deze manier weet u precies wat u kunt verwachten. Daarbij weet u welke zaken u zelf in de gaten moet houden om de dienstverlening te kunnen ontvangen.

Briefwisseling verloopt bijvoorbeeld altijd via het adres van de ouder. Niet tijdig reageren op deze brieven kan problemen veroorzaken met betrekking tot de uitbetaling en toekenning van een toeslag. Dit onderdeel moet u altijd zelf in de gaten houden.

‘t Parelbosch zorgt dat u precies weet welke gegevens en documenten u nodig heeft om de KOT en Wko aanvraag volledig te kunnen afronden. Vervolgens assisteert ‘t Parelbosch bij het invullen van de aanvragen en controleert deze op juistheid.

 

Begeleiding

Ondanks de dienstverlening van ‘t Parelbosch kan altijd iets misgaan met de uitbetaling van een toeslag. Zo kan de belastingdienst een toeslag tijdelijk vasthouden omdat het rekeningnummer voor de uitbetaling niet bevestigd is. Het komt ook voor dat een toeslag wordt verrekend met toeslagen uit het verleden en/of andere toeslagen zoals: huurtoeslag en zorgtoeslag.

‘t Parelbosch gaat in de begeleiding uitzoeken waarom de toeslag niet loopt zoals verwacht. Vervolgens bepaalt ‘t Parelbosch in samenspraak met u, welke stappen ondernomen moeten worden om de toeslag te herstellen. Uiteraard assisteert en controleert ‘t Parelbosch bij de te nemen stappen.

 

Nazorg

Wanneer uw kindje de opvang bij ‘t Parelbosch heeft verlaten, kunt u nog altijd een beroep doen op de dienstverlening van ‘t Parelbosch.

De mogelijkheid bestaat dat u hulp wil bij het invullen van de opvanggegevens van een vorig jaar op het moment dat de belastingdienst /toeslagen deze opvraagt. Een andere mogelijkheid is dat u een vordering ontvangt en twijfelt of deze wel terecht is. Voor dit soort zaken kunt u, nadat de opvang al is gestopt, nog steeds van de nazorg gebruik maken.

‘t Parelbosch gaat uitzoeken of een vordering terecht is. Is een vordering terecht dan krijgt u hiervoor een verklaring, is een vordering niet terecht; dan helpt ‘t Parelbosch u verder met het begeleiden in een bezwaartraject.