Peuterspeelzaal / VVE Opvang

Het voormalige Peuterwerk, of de Peuterspeelzaal heet tegenwoordig VVE opvang . VVE staat voor Vroeg- en voorschoolse educatie.

‘t Parelbosch is een geregistreerde VVE locatie wat betekent dat ouders bij ‘t Parelbosch ‘Peuterspeelwerk’ kunnen aanvragen voor hun kind. Woont u binnen de gemeente Eindhoven, dan zijn er mogelijkheden tot gesubsidieerde VVE opvang. Het consultatiebureau van ZuidZorg bepaalt of uw kindje in aanmerking komt voor een VVE indicatie. Deze indicatie voorziet in een minimum aantal uur peuterwerk per week, waarvan ook een deel gesubsidieerd wordt. Is uw kindje niet geïndiceerd, dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerd peuterwerk / VVE opvang. Als u wilt weten of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u contact met ons opnemen via roel@parelbosch.nl.

‘t Parelbosch gebruikt als gereedschapskist de VVE methode Piramide en het observatieinstrument "Kijk 0 tot 7 jarigen wordt gebruikt als basis voor het beredeneerd aanbod.

Binnen de reguliere dagopvang is het peuterwerk geïntegreerd, dit betekend in de praktijk dat alle kinderen in de opvang VVE krijgen aangeboden. Het kind staat centraal en er wordt uitgegaan van de mogelijkheden, interesse en ontwikkeling van ieder individueel kind. Veelal worden activiteiten uitgevoerd met de gehele groep, blijkt uit observaties de noodzaak voor activiteiten met een kleine groep of individuele activiteiten met een kind, dan vinden deze zogenaamde ondersteunende tutor momenten plaats. Het leren bij de kinderen vindt niet plaats zoals de klassieke schoolmethode van zitten en luisteren, maar vindt juist plaats binnen spelmomenten die ontstaan op basis van de interesses en leerstijl van een kind en de spelinteractie met de beroepskracht op de groep. Kinderen leren vraagt dus om interactie en inzicht in leermomenten bij een kind, dat speelt en leert. 

De kwaliteitsmanager van ‘t Parelbosch is gecertificeerd S-VIB coach, VVE coach en Piramidetrainer. De beroepskrachten worden extern getoetst en intern geschoold en gecoacht op hun pedagogisch handelen en het bieden van VVE volgens het pedagogisch en didactisch beleid van 't Parelbosch.

Binnen de kinderopvang van ’t Parelbosch is VVE ingebed in de gehele uitvoering. De VVE uren omvatten zodoende het gehele dagdeel dat de kinderen aanwezig zijn.

 

Kinderopvang = VVE!!

Kinderdagverblijf ’t Parelbosch past VVE thema's toe vanaf de babygroep. Vanuit het gemeentelijke beleid en de overheid ligt het zwaartepunt bij de taalvaardigheid van de kinderen, zodat dit geen beperking is om in te stromen binnen het reguliere basisonderwijs. Bij een VVE-toepassing krijgt vaak enkel de taalvaardigheid veel aandacht, desondanks is VVE veel meer omvattend dan enkel taalvaardigheid. Er is hier een grote slag te slaan. Het doel is om kinderen optimaal te stimuleren binnen verschillende ontwikkelgebieden. 

’t Parelbosch is van mening dat dit te summier is en beoogt een grotere en bredere kwalitatieve ontwikkeling van het individuele kind.

Het feit dat VVE in de dagopvang wordt ingezet zorgt voor ‘vroegsignalering’ van potentiële achterstanden binnen verschillende ontwikkelgebieden. 

Belangrijk bij de toepassing van VVE is dat ‘t Parelbosch geen school is maar een Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf. De kinderen worden niet aan een schools systeem onderworpen maar spelenderwijs gestimuleerd zich te ontwikkelen in hun eigen tempo en vanuit hun eigen interesse en natuurlijke aangeboren leerstijl.