Opvang

Kinderdagverblijf ´t Parelbosch is een particulier kinderdagverblijf, dat gestart is vanuit een ideële overtuiging met betrekking tot de kinderdagopvang.

Hierbij zijn het respect en liefde voor het kind, de basis voor opvoedkundige principes. Binnen het kinderdagverblijf staat het kind centraal en dat is het uitgangspunt voor alle activiteiten.

Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s). Daar wordt de basis gelegd voor hun verdere leven. De relatie die zij opbouwen met ouder(s), broers en zusters, oma's en opa's is van primair belang. Zij vormen de zogeheten 'binnenwereld' voor het kind. Eén van de eerste momenten dat een klein kind in aanraking komt met de 'buitenwereld' is op het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf is een maatschappij in het klein waar kinderen relaties aangaan met andere volwassenen en kinderen. Kinderen worden op een andere manier gestimuleerd door de mensen om hen heen en door het materiaal dat zij krijgen aangeboden. Deze kennismaking met de 'buitenwereld' moet zorgvuldig gebeuren. Kinderopvang biedt een ondersteuning voor ouders die buitenshuis werken of studeren en/of andere bezigheden hebben, maar het draagt ook bij aan het verbreden van de leefwereld van het kind. De manier waarop het kinderdagverblijf dat wil doen, wordt omschreven in het pedagogische beleid.

’t Parelbosch stelt zich tot doel om kinderen, naast de gezinssituatie, een beschermde huiselijke omgeving te bieden waar zij kunnen spelen en zich ontwikkelen, en waarin de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld. ‘t Parelbosch wil een omgeving creëren die tegemoet komt aan de behoefte van kinderen om zelf ervaringen op te doen; een omgeving waarin ook de volwassen begeleiders elkaar stimuleren in het opdoen van eigen ervaringen.

‘t Parelbosch vindt dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk moet zijn en tegemoet dient te komen aan het zich ontwikkelende kind en de behoeften van de ouder. Het pedagogische doel is: eraan bij te dragen dat kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen, die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen.

Voor de pedagogische onderbouwing van de Wet kinderopvang en de bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven.

Professor J.M.A. Riksen-Walraven stelt dat het opvoedingsdoel “ervaren van emotionele veiligheid” wat haar betreft wezenlijk is. Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te nemen. 

Zij formuleert in haar theorie vier opvoedingsdoelen:

  • een gevoel van emotionele veiligheid bieden.
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties bieden.
  • Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties bieden.
  • De kans om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving eigen te maken: socialisatie.  
  • Deze opvoedingsdoelen gelden voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. 

 

Wat maakt kinderdagverblijf 't Parelbosch zo bijzonder? 

De flexibele opvang tegen scherpe uurtarieven en uitgebreide begeleiding met toeslagen zijn met name voor de ouders heel handig. De warme maaltijden tussen de middag en vele samenwerkingsverbanden zijn voor de kinderen heel waardevol.

Maar uiteindelijk is het belangrijkste de mensen die bij ons werken en de kinderen en ouders die gebruik maken van de kinderopvang.

Iedere dag enthousiaste en vrolijke begroetingen bij het weerzien tussen kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes, tussen kinderen en de groepsleid(st)er, kinderen en ouders en ouder en groepsleid(st)er.

Wij zijn trots op de kwaliteit en de inzet van onze beroepskrachten en de huiselijke en gemoedelijke sfeer die heerst op het kinderdagverblijf. Voor ieder kind vormt het kinderdagverblijf een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen een kind kan spelen, leren en op onderzoek uit kan gaan. 

Interne processen zijn ingericht volgens het Hkz iso 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en zijn meetbaar en analyseerbaar volgens het "Plan, Do, Check, Act"principe, als continueproces naar verbetering van de huidige standaard. 

 

VVE:

Piramide wordt gebruikt voor de VVE (=vroeg en voorschoolse educatie/peuterwerk)  hierbij wordt uitgegaan van het initiatief van een kind en activiteiten worden geboden op initiatief van de beroepskracht, nabijheid wordt geboden voor het ervaren van veiligheid en geborgenheid en procesmatig wordt een kind geleerd zelfstandig zijn levenstaken te vervullen (bijv. puzzelen, schoenen strikken, naar het toilet gaan, handen wassen, spreken en tellen, samen werken e.d.) 

Binnen de Piramide-methode is aandacht voor 8 verschillende ontwikkelgebieden bij kinderen, respectievelijk:

-persoonlijkheidsontwikkeling, -sociaal-emotionele ontwikkeling, -motorische ontwikkeling, -kunstzinnige ontwikkeling, ontwikkeling van de waarneming, -taalontwikkeling, -denkontwikkeling, -oriëntatie op de ruimte en tijd.

Voor de toepassing van de methode binnen het kinderdagverblijf, geldt dat de Piramideactiviteiten en leermomenten in spelvorm wordt aangeboden aan de kinderen. Daardoor zijn de kinderen met spel bezig en leren en ontwikkelen gedurende het spel. Daarbij komen de vaardigheden in de verschillende ontwikkelgebieden tot uiting. 

Voor de leidsters geldt dat zij modulair zijn opgeleid voor het CITO certificaat “Leidster/Leerkracht Piramide”. 

De Piramide-methode wordt gebruikt door de omringende basisscholen van het kinderdagverblijf, hierdoor kan actief gewerkt worden naar een ononderbroken leerlijn voor een kind.

 

Coaching:

-S-VIB is een methode van leidster (leerkracht)/ kind (leerling)begeleiding. Een methode die veel beroepskrachten in de praktijk aanspreekt, zoals positief, concreet en uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden van leidster en kind. Bij de methode wordt gebruik gemaakt van videobeelden, daarbij wordt een systematische analyse gemaakt van contactmomenten tussen leidster en kind of groep. Bij de systematische analyses wordt naar drie begrippen gekeken namelijk: Interactie, klassenmanagement en didactiek (en pedagogiek). Via reflectie op handelen en door het bekijken van de videobeelden, wordt een proces van bewustwording in gang gezet waardoor de beroepskracht (=leidster) van onbewust bekwaam via een leerproces naar bewust bekwaam doormaakt.

De SVIB leert een leidster met andere ogen kijken naar interactie tussen mensen en haar eigen rol daarin en leert een leidster ontdekken waar interactiepatronen ondersteunend zijn. De SVIB is een middel om interactie, didactiek, pedagogiek en klassenmanagement bespreekbaar te maken met de leidster en/ of met een kind zelf.

De SVIB ontwikkelt geleidelijk aan steeds meer toepassingsmogelijkheden:

- als methodiek voor de begeleiding van zorgkinderen, -als methodiek in het kader van Professionalisering, -het sturen en hanteren van groepsprocessen, -individuele begeleiding van kinderen, -bij het ontwikkelen van nieuwe pedagogische en didactische vaardigheden, -bij het implementeren van nieuwe methodes, -bij het onderhouden van bestaande methodes, -bij intervisie.

- Coach VVE is een coachingstool die wordt toegepast om de beroepskrachten te ondersteunen bij hun werkzaamheden op de VVE (=vroeg en voorschoolse educatie) groepen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basisvaardigheden en complexe vaardigheden. Deze coaching toegepast om beroepskrachten te begeleiden naar de meer complexe vaardigheden met betrekking tot het werken op de groep. De leermomenten uit de coachingstool zijn niet alleen interessant voor de beroepskracht op de groep, maar ook voor de leidinggevende.

 

Observatie:

Kijk 0 tot 7 jarigen is de observatiemethode die gebruikt wordt binnen het kinderdagverblijf. Kijk wordt gebruikt om alle ervaringen, observaties en  bevindingen te registreren met het doel een kind beter te ondersteunen met ontwikkelgerichte activiteiten en het maken van groepsplanningen op basis van overeenkomsten in uitkomsten (ontwikkeldoelen) van de groep. De methode wordt ook gebruikt door alle omringende basisscholen waar uiteindelijk de meeste kinderen vanuit de kinderopvang starten met hun schoolloopbaan. De gegevens kunnen met nadrukkelijke toestemming van de ouder ook gedeeld worden met een basisschool, met als doel een ononderbroken leerlijn bij een kind te realiseren.