Meest gestelde vragen

1. Is 't parelbosch een geregistreerd kinderdagverblijf en BSO?

Ja, ’t parelbosch is een geregistreerd kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang, waarvan de gegevens zijn opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente Eindhoven en `het Landelijk Register kinderopvang.

2. Is 't Parelbosch een geregistreerde VVE (= peuterwerk) organisatie?

’t Parelbosch is een geregistreerde VVE (=Vroeg en voorschoolse educatie/peuterwerk) organisatie. Dit betekend dat alle beroepskrachten in bezit zijn van de officiële VVE certificaten, observatie certificaten en aantoonbaar voldoen aan de 3F taaleis. 

3. Werkt het kinderdagverblijf aan de ontwikkeling van mijn kind?

Ja, kinderdagverblijf ‘t Parelbosch werkt met de vroeg en voorschoolse educatiemethode (=VVE ) van Piramide. Deze methode heeft aandacht voor de volgende ontwikkelgebieden bij kinderen:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van de waarneming
  • Taalontwikkeling
  • Denkontwikkeling
  • Orriëntatie op de ruimte en tijd

4. Registreert ’t Parelbosch ervaringen met mijn kind?

’t Parelbosch werkt met de observatiemethode "kijk 0 tot 7 jarigen," hierbij worden ervaringen, observaties en bevindingen geregistreerd met betrekking tot uw kind. Deze registraties worden gebruikt voor een ontwikkelgericht aanbod van activiteiten en het samenstellen groepsplannen. In overleg met de ouder kunnen de gegevens worden overgedragen aan de basisschool.

5. Waar bestaan de kosten van kinderopvang uit?

’t Parelbosch kent opvangkosten per uur per kind, onderverdeeld in af te nemen dagdelen. Over deze bruto kosten ontvangt u een bijdrage van de overheid. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, e.a. kunt u terecht bij de administratie. Het Parelbosch kantoor is officiëel Toeslagen Diensten Verlener voor de belastingdienst en verricht alle aanvragen als gratis service.

6. Is er een wachtlijst?

Op dit moment werkt 't Parelbosch met een wachtlijst. U kunt contact opnemen via de knop 'Contact' om een wachtlijstformulier op te vragen. Plaatsing op de wachtlijst is kosteloos en vrijblijvend.

7. Hoe kom ik aan een inschrijfformulier?

U kunt het formulier invullen via de knop “Contact” op deze website. Een papieren inschrijfformulier kunt u telefonisch aanvragen bij de administratie.

8. Is mijn aanmelding wel goed aangekomen?

Als u geen bevestiging heeft ontvangen, adviseren wij u nogmaals het formulier in te vullen.

9. Kan ik een keertje komen kijken?

Voordat u uw kindje inschrijft of plaatst, is het gebruikelijk dat een ouder eerst eens een kijkje wil nemen op een van onze kinderdagverblijven of buitenschoolse opvang. Dat is natuurlijk mogelijk. U kunt zonder afspraak een kijkje komen nemen, er is altijd iemand in de gelegenheid om u te woord te staan. Wilt u ook een rondleiding en uitleg over de opvang en eventueel een berekening van de te verwachten opvangkosten, dan kunt u een afspraak maken met de administratie/planning.

10. Kan ik een kennismakingsgesprek met jullie aanvragen?

Ja dat kan, heel graag zelfs. Wij spreken graag de opvang met u door. Het uitwisselen van ideeën en het inhoudelijk bespreken van de opvang is de eerste stap naar een basis van vertrouwen en daaruit groeit samenwerking om het welbevinden van uw kind in de opvang maximaal te garanderen.

11. Kan ik telefonisch mijn vragen met jullie aanvragen?

Ja, natuurlijk. Op beide locaties zijn mensen op kantoor aanwezig om u van dienst te zijn.

12. Is er een opzegtermijn?

De dagopvangcontracten lopen automatisch af als uw kindje 4 jaar oud wordt en naar school gaat. De BSO contracten lopen door tot uw kind 13 jaar oud wordt. Alle contracten zijn individuele overeenkomsten met de ouder, in samenspraak kan ook een bepaalde datum worden afgesproken als einddatum voor het contract. Wilt u het contract eerder (of gedeeltelijk) opzeggen, dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand. Bij de overeenkomst ontvangt u algemene voorwaarden waarin alles is geregeld.

13. Kan mijn kind komen oefenen?

Voorafgaand aan de start van de opvang wordt samen met u, een afspraak gemaakt om uw kindje te laten wennen. Het wennen vindt plaats voor een aantal uurtjes op een dag. Aan het einde van de wenperiode, kan de leidster de details doorspreken . Deze wenafspraak vindt plaats voorafgaand aan de ingangsdatum van de overeenkomst en is een extra service aan ouder en kind.

14. In welke groep komt mijn kindje?

Wij werken met horizontale opvanggroepen. Op ieder groep zitten kindjes van ongeveer dezelfde leeftijd en met een vergelijkbare ontwikkeling. We hebben 2 baby groepen, 2 dreumesgroepen, 1 peutergroepen, 2 kleutergroepen en 3 horizontaal ingerichte BSO-groepen. In welke groep uw kindje komt is afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van uw kind, de gewenste opvangdagen, de gewenste locatie en uw wens als ouder.

15. Waar slaapt mijn kind?

Er zijn 3 slaapkamers met vaste slaapplaatsen. De jonge baby’s slapen in de bovenbedjes en de dreumesen slapen in de onderbedjes. Met het inrichten van de slaaptijden wordt rekening gehouden, dat de dreumesen ‘s middag eerst naar bed gaan en de baby’s worden naar bed gebracht als de dreumesen al slapen. Sommige peuters slapen op verplaatsbare bedjes, zodat er overdag zoveel mogelijk ruimte is om lekker vrij te kunnen spelen.

16. Krijgt mijn kind een vast bedje?

Ieder kind krijgt een vaste slaapplaats toebedeeld. Een paar keer per jaar wordt de slaapkamerindeling gewijzigd, deze wijzigingen betreffen alleen de overstap van baby naar dreumesbedje en van dreumes naar peuterbedje.

17. Hebben jullie wel genoeg leidsters?

Ja. Uiteraard is onze leidster/kind ratio volgens de richlijnen van de overheid. U kunt het leidster/ kindratio terugvinden op 1ratio.nl.

18. Zijn de leidsters voldoende opgeleid?

De minimale opleidingseis voor een beroepskracht op de kinderopvang is Pedagogisch Werk niveau 3, dit is een MBO niveau. ’t Parelbosch stimuleert haar personeel ook tot het volgen van verdiepingscursussen en een modulair systeem van kennisbevordering met betrekking tot de kinderopvang. De minimale eis is de minimale eis om binnen te kunnen komen, maar daarmee stopt het leerproces nog lang niet. Voor meer specialistisch werk zoals vroeg en voorschoolse educatie is aanvullende certificatie nodig.

19. Moet ik zelf voeding meenemen?

Warme middagmaaltijden, fruit, drinken en tussendoortjes worden door ’t Parelbosch verzorgd. Dit alles is in de prijs inbegrepen. Als uw kind speciale voeding nodig heeft , vragen wij echter dit zelf mee te nemen. Babyvoeding en afgekolfde moedermelk kunt u ook meenemen naar het kinderdagverblijf. Wij vragen u wel de flesjes van de kinderen te voorzien van een naam en de flesjes met afgekolfde moedermelk te voorzien van een etiket met datum.

Als kinderen van de BSO komen, staat er iets te eten en te drinken klaar. In de vakanties en op woensdag- en vrijdagmiddag om 1 uur, wordt een warme maaltijd aangeboden.

20. Heeft 't Parelbosch een voedingsbeleid?

Ja, 't Parelbosch werkt al enkele jaren samen met de oudercommissie om gezonde voeding aan te bieden aan de kinderen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de keuze; om alle kinderen die gebruik maken van de opvang, een uitgebalanceerde maaltijd in de vorm van een warme maaltijd aan te bieden. 's ochtends een fruithapje met drinken en in de namiddag een groentehapje met drinken.

21. Moet ik zelf luiers meenemen?

Het kinderdagverblijf levert luiers voor de dagopvang en peuterspeelzaal zelf aan. We gebruiken luiers van het merk Pampers.

22. Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Een ziek kind kan helaas niet naar het dagverblijf of de buitenschoolse opvang worden gebracht. Als uw kind bij ons ziek wordt, dan zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Zo nodig zult u uw kind moeten ophalen van de opvang. In het plaatsingsgesprek vertellen wij u wanneer uw kind wel of niet gebracht mag worden, mocht hij of zij onverhoopt ziek worden.

23. Kan ik de opvangdagen voor mijn kind ruilen of extra dagen komen?

’t Parelbosch biedt flexibele opvang aan, daarvoor wordt een op maat gemaakt contract aangeboden aan de ouder. Ook ouders met een regulier contract kunnen gebruik maken van deze flexibiliteit, maar onder bepaalde voorwaarden. U kunt een dag ruilen mits u van te voren aan geeft welke dag(deel) vervalt en welke dag(deel) ervoor in de plaats komt.
Ruilen is op basis van beschikbaarheid. 

24. Wanneer zijn de dagopvang en de buitenschoolse opvang gesloten?

Het kinderdagverblijf is op de algemeen erkende feestdagen gesloten conform de CAO kinderopvang. 

25. Is er een oudercommissie?

Ja, zowel locatie De Waghemakerstraat dagopvang en BSO als ook de locatie Pasqualinistraat dagopvang en BSO hebben een Oudercommissie.
Je kunt ze bereiken via Oudercommissie@parelbosch.nl.
Als lid van de Oudercommissie krijg je veel informatie over de organisatie van ‘t Parelbosch.
Samen met de andere leden breng je advies uit over allerlei zaken die betrekkingen hebben op de opvang van ‘t Parelbosch.
Dit kan variëren van Voedingsbeleid tot tarieven en al wat er tussenin ligt.
Nieuwsgierig geworden?
Je kunt je via bovenstaand mailadres aanmelden als lid.

26. Moet ik mij verzekeren voor eventuele schade die mijn kind maakt?

Ja, als ouder bent u hiervoor wettelijk aansprakelijk. Dus is het zaak dat u een “aansprakelijkheidsverzekering particulier”heeft.

27. Waar vind ik het registratienummer van 't Parelbosch bij het Landelijk Register Kinderopvang?

’t Parelbosch beschikt over 4 vestigingen en dus ook 4 registratienummers. De nummers kunt u terugvinden op de site van het Landelijk Register Kinderopvang. 

28. Is de extra opvang mogelijk als uuropvang of is dit altijd een volledig dagdeel?

De extra opvang is sinds 2013 mogelijk op basis van uuropvang. Heeft u bijvoorbeeld slechts 3 uur opvang nodig dan hoeft u alleen deze 3 uur te betalen.
Deze uuropvang is per kwartier opneembaar en uitbreidbaar.

29. Hoe werkt de incidentele uuropvang?

U kunt kinderopvang per uur afnemen!
Deze opvang is op basis van beschikbaarheid en dient vooraf aangevraagd te worden.
Deze opvang is te reserveren!!

De uuropvang is ook toegankelijk voor kinderen die geen contract hebben bij ‘t Parelbosch!! Uiteraard ontvangt u wel een officiële factuur en jaaroverzicht.

30. Wat is het uurtarief voor de uuropvang?

Voor ouders die een opvangcontract hebben bij ‘t Parelbosch of verbonden zijn via een van de samenwerkingspartners van ‘t Parelbosch is het uurtarief in 2018 € 8,56.