Opvang

Wat maakt kinderdagverblijf ’t Parelbosch zo bijzonder?
Natuurlijk zijn dat de mensen die er werken en de kinderen en ouders die gebruik maken van de kinderopvang.
Iedere dag enthousiaste en vrolijke begroetingen bij het weerzien tussen kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes, tussen kinderen en de leidster, kinderen en ouders en ouder en leidster.
Wij zijn trots op de kwaliteit en de inzet van de beroepskrachten en de huiselijke en gemoedelijke sfeer die heerst op het kinderdagverblijf. Voor ieder kind vormt het kinderdagverblijf een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen een kind kan spelen en leren.Binnen de organisatie werken we met verschillende disciplines en methoden die ondersteunend zijn aan de kinderopvangprocessen en zorgen voor een continu streven naar verbetering.

Het Hkz ISO 9001

Het Hkz ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem is de basis waarop alle kwaliteitsprocessen zijn afgestemd en waarbinnen deze processen meetbaar en analyseerbaar zijn. Het Plan, Do, Check, Act principe doet hier zijn intrede om binnen de organisatie continue te werken en zoeken naar verbeteringen.

De Piramidemethode

De Piramidemethode is een landelijk erkend, integraal vroeg en voorschoolse educatie (v.v.e.) methode, die op alle groepen binnen de kinderdagopvang wordt toegepast en zorgt voor een ononderbroken ontwikkellijn naar de basisschool. De methode richt zich op verschillende ontwikkelgebieden bij kinderen zoals:
-Persoonlijkheidsontwikkeling
-Sociaal-emotionele ontwikkeling
-Motorische ontwikkeling
-Kunstzinnige ontwikkeling
-Ontwikkeling van de waarneming
-Taalontwikkeling
-Denkontwikkeling
-Orriëntatie op de ruimte en tijd.
Voor de toepassing van de methode binnen het kinderdagverblijf, geldt dat de Piramidemethode in spelvorm wordt aangeboden aan de kinderen. Waardoor de kinderen met spel bezig zijn en ondertussen binnen deze ontwikkelgebieden leren. Het principe van de Piramidemethode is gebaseerd op nabijheid en afstand; in eerste instantie is de leidster dicht bij de kinderen en geeft veel ondersteuning aan een kind bij het oplossen van een probleem, het ontwikkelingsproces van een individueel kind bepaalt de mate van afstand nemen en een kind steeds meer zelfstandig oplossingen laten vinden voor een probleem en dat zelfstandig leerproces ondersteunen e stimuleren. Deze methode geeft zelfzekerheid aan een kind, een kind leert
Voor de leidsters geldt dat zij modulair zijn opgeleid voor het CITO certificaat “Leidster/Leerkracht Piramide”.

Beeldcoaching

De SVIB is een methode van leidster (leerkracht)/ kind (leerling)begeleiding. Een methode die veel beroepskrachten in de praktijk aanspreekt, zoals positief, concreet en uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden van leidster en kind. Bij de methode wordt gebruik gemaakt van videobeelden, daarbij wordt een systematische analyse gemaakt van contactmomenten tussen leidster en kind of groep. Bij de systematische analyses wordt naar drie begrippen gekeken namelijk: Interactie, Klassemanagement en didactiek. Via reflectie op handelen en door het bekijken van de videobeelden, wordt een proces van bewustwording in gang gezet bij de leidster, waardoor de beroepskracht (=leidster) van onbewust bekwaam via een leerproces naar bewust bekwaam doormaakt.
De SVIB leert een leidster met andere ogen kijken naar interactie tussen mensen en haar eigen rol daarin en leert een leidster ontdekken waar interactiepatronen ondersteunend zijn. De SVIB is een middel om interactie, didactiek en klassemanagement bespreekbaar te maken met de leidster en/ of met een kind zelf.

De SVIB ontwikkelt geleidelijk aan steeds meer toepassingsmogelijkheden:
- als methodiek voor de begeleiding van zorgkinderen
-als methodiek in het kader van Professionalisering
-het sturen en hanteren van groepsprocessen
-individuele begeleiding van kinderen
-bij het ontwikkelen van nieuwe pedagogische en didactische vaardigheden
-bij het implementeren van nieuwe methodes
-bij het onderhouden van bestaande methodes (bijv. Piramide)
-bij intervisie

Toeslagen dienstverlener

‘t Parelbosch staat officieel geregistreerd als ToeslagenDienstenVerlener voor de kinderopvangtoeslag. Zoals de naam aangeeft betekent dit dat ‘t Parelbosch diensten verleent met betrekking tot de kinderopvangtoeslag (KOT).

Hiernaast begeleidt ‘t Parelbosch ouders die tot een bepaalde doelgroep behoren en zodoende recht hebben op een bijdrage van de gemeente (Wko).

Deze dienstenverlening is een gratis service voor de ouders binnen het kinderdagverblijf. Vanzelfsprekend is aan u de keuze of u wel of niet gebruik wil maken van deze service.

Aanvraag

Alvorens ‘t Parelbosch haar toeslagendiensten aanbiedt worden er afspraken gemaakt over de wijze waarop de dienstverlening plaatsvindt. Op deze manier weet u precies wat u kunt verwachten. Daarbij weet u welke zaken u zelf in de gaten moet houden om de dienstverlening te kunnen ontvangen.

Briefwisseling verloopt bijvoorbeeld altijd via het adres van de ouder. Niet tijdig reageren op deze brieven kan problemen veroorzaken met betrekking tot de uitbetaling en toekenning van een toeslag. Dit onderdeel moet u altijd zelf in de gaten houden.

‘t Parelbosch zorgt dat u precies weet welke gegevens en documenten u nodig heeft om de KOT en Wko aanvraag volledig te kunnen afronden. Vervolgens assisteert ‘t Parelbosch bij het invullen van de aanvragen en controleert deze op juistheid.

Begeleiding

Ondanks de dienstverlening van ‘t Parelbosch kan altijd iets misgaan met de uitbetaling van een toeslag. Zo kan de belastingdienst een toeslag tijdelijk vasthouden omdat het rekeningnummer voor de uitbetaling niet bevestigd is. Het komt ook voor dat een toeslag wordt verrekend met toeslagen uit het verleden en/of andere toeslagen zoals: huurtoeslag en zorgtoeslag.

‘t Parelbosch gaat in de begeleiding uitzoeken waarom de toeslag niet loopt zoals verwacht. Vervolgens bepaalt ‘t Parelbosch in samenspraak met u, welke stappen ondernomen moeten worden om de toeslag te herstellen. Uiteraard assisteert en controleert ‘t Parelbosch bij de te nemen stappen.

Nazorg

Wanneer uw kindje de opvang bij ‘t Parelbosch heeft verlaten, kunt u nog altijd een beroep doen op de dienstverlening van ‘t Parelbosch.

De mogelijkheid bestaat dat u hulp wil bij het invullen van de opvanggegevens van een vorig jaar op het moment dat de belastingdienst /toeslagen deze opvraagt. Een andere mogelijkheid is dat u een vordering ontvangt en twijfelt of deze wel terecht is. Voor dit soort zaken kunt u, nadat de opvang al is gestopt, nog steeds van de nazorg gebruik maken.

‘t Parelbosch gaat uitzoeken of een vordering terecht is. Is een vordering terecht dan krijgt u hiervoor een verklaring, is een vordering niet terecht; dan helpt ‘t Parelbosch u verder met het begeleiden in een bezwaartraject.